Go to Top

Llei 14/2013 – Recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.

Aquesta Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, és un conjunt de mesures destinades a promoure i facilitar la creació d’empreses.

Entre les mesures adoptades, destacarem les següents:

Noves modalitats d’empreses.

1) Societats Limitades de Formació Successiva:

– Nova figura societària, sense la necessitat de l’aportació inicial del capital mínim de 3.000€. Es regiran per les mateixes obligacions que les Societats de Responsabilitat Limitada (SRL o SL), a excepció d’uns límits i obligacions establerts durant el període transitori fins aconseguir la totalitat del capital necessari.

2) Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL):

– La persona física podrà limitar la seva responsabilitat davant els deutes derivats de la seva activitat professional, mitjançant aquesta nova figura. Podrà beneficiar-se d’aquesta limitació de responsabilitat, la vivenda habitual del deutor, sempre i quan, aquesta no tingui un valor superior a 300.000,00€. En el cas de vivendes situades en poblacions de més d’un milló d’habitants s’aplicarà un coeficient del 1,5 sobre el valor de la mateixa.

– Per poder gaudir d’aquesta responsabilitat, s’estableixen els següents requisits formals:

 1. Inscripció al Registre Mercantil de les dades del inmoble.
 2. Fer constar la condició d’ERL en tota la documentació fiscal.
 3. Dipòsit de les comptes anuals en Registre Mercantil, en el termini de 6 mesos des del tancament de l’exercici.

Incentius Fiscals:

1) IVA – règim especial: Criteri de caixa.

– A partir del pròxim 1 de gener de 2014, entra en vigor la possibilitat de declarar l’IVA segons el criteri de caixa.

– Sistema voluntari i només aplicable per aquelles empreses amb un volum d’operacions, durant l’any anterior, inferior a 2.000.000€. Obligatorietat de permanència durant un mínim de 3 exercicis.

– Característiques principals:

 1. L’IVA es meritarà en el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts o, si aquest no s’ha produit, el meritament es produirà el 31 de desembre de l’any inmediatament posterior a aquell en què s’hagi realitzat la operació.
 2. La deducció de l’IVA soportat respondrà al mateix comportament que l’IVA repercutit.
 3. Obligatorietat d’acreditar el moment de cobrament toal o parcial de la operació.
 4. Els subjectes passius que no estiguin acollits a aquest règim, però siguin destinataris de les operacions incloses en el mateix, el seu dret a la deducció naixerà també en el moment del pagament total o parcial del preu de les mateixes.

2) Modificacions Impost de Societats.

– Aplicació d’una nova deducció per inversió de beneficis, per aquelles entitats que tinguin la condició d’empresa de reduïda dimensió, vinculada a la creació d’una reserva mercantil de caràcter indisponible. Aquesta mesura suposa una tributació reduida (15%) per aquella part dels beneficis empresarials que es destinin a la inversió, destinada a l’adquisició d’elements nous d’inmovilitzat material o inversions inmobiliàries afectes a l’activitat empresarial.

3) Deduccions especials en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques sobre els “Business Angels”.

Incentius en matèria de Seguretat Social.

1) Reduccions de les quotes de la Seguretat Social:

– Els treballadors Autònoms que siguin majors de 30 anys i que causin alta inicial en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), o que no hagin estat dins del règim en els últims cinc anys, podran aplicar-se les següents reduccions per un període màxim de 18 mesos:

 • 80% de la quota (base mínima) durant els sis primers mesos.
 • 50% de la quota (base mínima) durant els següents sis mesos.
 • 30% de la quota (base mínima) durant els últims sis mesos.

– Reduccions no aplicables si ocupen treballadors per compte d’altri, i incompatibles amb altres bonificacions o reduccions.

2) Pluriactivitat:

– Els treballadors autònoms que causin alta inicial en el RETA i inicin una situació de pluriactivitat, podran escollir com a base de cotització, la compresa entre el 50% de la base mínima durant els primers 18 mesos, i el 75% durant els següents 18 mesos, fins les bases màximes establertes.

– En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l’activitat laboral per compte aliena sigui a temps parcial amb una jornada igual o superior al 50%, podran escollir com a base de cotització, la compresa entre el 75% de la base mínima durant els primers 18 mesos, i el 85% durant els següents 18 mesos, fins les bases màximes establertes.

– L’aplicació d’aquestes mesures sera incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció.

Altres dades d’interés.

1) Simplificació de les càrregues administratives:

 1. Creació dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).
 2. Simplificació de la prevenció de Riscos Laborals: s’amplien els supòsits en què les PYMES podran asumir directament la prevenció de riscos laborals, sempre i quan, tinguin un únic centre de treball i una plantilla inferior a 25 treballadors.
 3. Llibre de Visites: s’elimina l’obligació que les empreses tinguin un llibre de visites per cada centre de treball. La mateixa Inspecció serà l’encarregada de mantenir aquesta información en un llibre electrònic.

2) Acords extrajudicials de pagament:

Per aquelles empresaris que es trobin en una situació d’insolvència, es permet un mecanisme de negociació extrajudicial de deutes entre empresaris. El deutor solicitarà el nombrament d’un mediador concursal per intentar arribar a un acord previ a la tramitació del concurs.

3) Activitats desenvolupades en clubs i entitats esportives sense ànim de lucre:

En el termini de 4 mesos des de l’aprovació de la present Llei, el Govern es compromet a realizar un estudi de la naturalesa de la relació jurídica i, en el seu cas, enquadrament a la Seguretat Social de l’activitat desenvolupada en clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.