Go to Top

RD 16/2013 – Mesures per afavorir la contractació estable i millorar la ocupació dels treballadors.

A continuación us fem un breu resum sobre les novetats legislatives més importants aprovades pel Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar la ocupació dels treballadors.

1. Modificació del contracte de treball per temps indefinit de recolzament als emprenedors.

El contracte de treball per temps indefinit de recolzament als emprenedors, podrà concertar-se a temps parcial, com a conseqüència, els incentius fiscals així com les bonificacions de la Seguretat Social contemplades, s’aplicaran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

2. Conceptes computables a la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social.

Únicament estaran exempts de cotització les assignacions per despeses de locomoció, així, com les despeses de manutenció (dietes),  sempre que aquests es generin en un municipi diferent a la localitat del centre de treball habitual i no excedeixin de l’import reglamentari.

Per tant, cotitzaran pel seu import íntegre:

  • El plus transport i plus distància.
  • Les millores de les prestacions de la Seguretat Social diferents de la Incapacitat Temporal.
  • Les assignacions assistencials (cobertura d’accidents, primes d’assegurança per malaltia comuna, etc.)                                                      

3. Declaració de salaris.

A partir del proper mes de març, les empreses estaran obligades a comunicar a la Tresoreria de la Seguretat Social, en cada període de liquidació, l’import de TOTS els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no a la base de cotització a la Seguretat Social.

4. Mesures per flexibilitzar el contracte de treball a temps parcial.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei, desapareix la possibilitat que els treballadors a temps parcial puguin realitzar hores extraordinàries.

Com a contrapartida, es modifica el règim de les hores complementàries. Podran realitzar hores complementàries tant els treballadors a temps parcial de forma indefinida com els temporals. Únicament serà necessari que la jornada ordinària establerta en el contracte no sigui inferior a 10 hores setmanals. A més, s’amplia el límit d’hores complementàries, fixant-lo al 30% de les hores ordinàries i es redueix el termini de preavís de 7 a 3 dies.

D’altra banda, també s’afegeix la obligació de registrar dia a dia la jornada dels treballadors a temps parcial. Entregant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris del resum de totes hores realitzades a cada mes, tant les ordinàries com les complementàries.

5.Quantia de la base mínima de cotització per determinats treballadors autònoms.

Pels treballadors autònoms que en algun moment de l’exercici econòmic i de manera simultània hagin contractat al seu servei un número de treballadors igual o superior a 10, la base mínima de cotització per l’exercici següent serà igual a 1.051,50€ (quota mensual  = 314,40€).

Aquesta norma també serà d’aplicació als autònoms societaris, és a dir, aquells treballadors inclosos dins d’aquest règim a raó d’exercir les funcions de direcció i gerència, que comportin el desenvolupament del càrrec de conseller o administrador, o que tinguin el control efectiu, directa o indirecte, de la societat.

ALTRES DADES D’INTERÈS                                                 

  • S’incrementa la flexibilitat del temps en treball en el supòsit de reducció de jornada i salari per guarda legal d’un menor, ampliant l’edat del menor que passa de 8 a 12 anys.
  • Reducció d’un 1% del tipus de cotització per desocupació en els contractes de durada determinada a temps parcial.