Go to Top

RD 3/3014 – Mesures urgents pel foment de l’ocupació i la contractació indefinida.

 

A continuació us fem un breu resum sobre la novetat legislativa més important aprovada pel Reial Decret Llei 3/2014, de mesures urgents pel foment de l’ocupació i la contractació indefinida:

Tots aquells contractes indefinits celebrats entre el 25 de febrer de 2014 i 31 de desembre de 2014, tindran dret a una reducció de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, en les següents quanties:

  1. Si la contractació és a temps complet, abonaran 100 euros mensuals.
  2. Si la contractació és a temps parcial, quan la jornada sigui, com a mínim, equivalent al 75% de la jornada d’un treballador a temps complet, abonaran 75 euros mensuals.
  3. Si la contractació és a temps parcial, quan la jornada sigui, com a mínim, equivalent al 50% de la jornada d’un treballador a temps complet, abonaran 50 euros mensuals.

Aquestes reduccions s’aplicaran durant un període de 24 mesos. Finalitzat aquest període, i durant els 12 mesos següents, aquelles empreses que en el moment de la contractació tinguin menys de 10 treballadors, podran beneficiar-se d’una reducció del 50% en la cotització de l’aportació empresarial per contingències comunes.

És important tenir en compte que aquesta regulació no afecta a l’aportació empresarial per les contingències professionals, desocupació, FOGASA i formació professional, respecte les quals es continuaran aplicant les regles vigents fins el moment. 

Per beneficiar-se de les reduccions previstes en aquest article, les empreses hauran de complir els següents requisits:

  1. Trobar-se al corrent de pagament en les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, tant en el moment de l’alta dels treballadors, com durant l’aplicació d’aquestes reduccions. Si durant aquest període existís algun incompliment, comportarà la pèrdua automàtica de la reducció a partir del mes en què es produeixi.
  2. No haver extingit contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris, declarats judicialment improcedents, o acomiadaments col·lectius, en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte. A aquests efectes, només es tindran en compte aquelles extincions produïdes a partir del 25 de febrer de 2014.
  3. La celebració d’aquests contractes hauran de suposar un increment del nivell mig d’ocupació de l’empresa. Per calcular-ho es prendrà com a referència el promig diari de treballadors que hagin treballat a l’empresa en els 30 dies anteriors a la celebració del contracte.
  4. Les empreses que s’acullin a aquestes reduccions, hauran de mantenir la seva plantilla mitjana durant un període de 36 mesos. No es tindran en compte les extincions del contracte de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no es declarin improcedents. L’ incompliment d’aquest darrer requisit suposarà el reintegrament de les reduccions aplicades fins el moment, sempre tenint en compte els següents termes:

                            – Reintegrament del 100% si s’incompleix durant el 1er any.

                            – Reintegrament del 50% si s’incompleix durant el 2on any.

                            – Reintegrament del 33% si s’incompleix durant el 3er any.