Go to Top

RD 5/2013 – Mesures sobre la continuïtat de la vida laboral.

En aquest Reial Decret Llei 5/2013, de 16 de Març de 2013, trobem un seguit de mesures en l’àmbit de la jubilació anticipada, la jubilació parcial, la comptabilitat entre vida activa i pensió, i polítiques d’ocupació.

Entre les mesures adoptades, destacarem les següents:

1.- Repecte a la jubilació anticipada, quan aquesta sigui voluntària, l’edat d’accés s’incrementarà gradualment, elevant-se progessivament dels 63 anys actuals fins els 65 anys al 2027. D’altra banda, quan aquesta sigui involuntària o forçosa, l’edat d’accés passarà a ser dels 61 anys als 63 anys de forma progressiva. I el període de carencia exigit es fixa en 35 anys en els casos de la jubilació anticipada voluntària, i en 33 anys en el cas de la forçosa o involuntària.

2.- Respecte a la jubilació parcial es limita al 50% la reducció màxima de la jornada de treball, a excepció si aquesta va acompanyada d’un contracte de relleu amb un treballador més jove, a jornada completa i per temps indefinit, quan el límit màxim es fixarà el 70%. El període de carència exigit es fixa en 33 anys.

3.- S’introdueix la novetat de compatibilitzar la pensió de jubilació i el treball per compte propi o aliè, amb el principal objectiu d’incentivar l’allargament de la vida activa, sempre i quan es compleixin uns requisits mínims. Durant aquesta situació, els empresaris i treballadors cotitzaran a la Seguretat Social per incapacitat permanent i per contingències profesisonals, més una cotització especial de solidaritat del 8%, sent el 6% a càrrec de l’empresari i el 2% a càrrec del treballador.