Go to Top

RD 9/2015 – Mesures urgents per reduir la càrrega tributària

A continuació us presentem els punts més importants del RD 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

Canvis més destactats en els tipus de retenció.

1.Rendes d’activitats professionals i per impartir cursos/conferències:

Els rendiments satisfets a partir del 12 de juliol de 2015 queden sotmesos a un tipus fix del 15%, o del 7% en l’any d’inici activitat i els dos següents. La retenció aplicable sobre els rendiments satisfets fins el 11 de juliol de 2015 es mantindrà en el 19% o 9% en cas d’inici d’activitat.

2.Lloguers, rendiments de capital mobiliari i altres rendiments sotmesos, fins ara, a una retenció del 20%:

Quan l’obligació de retenir neixi a partir del 12 de juliol de 2015, el tipus de retenció aplicable es fixarà en un 19,50%. Ara bé, en el cas que l’obligació de retenir s’hagi originat amb anterioritat a aquesta data, el tipus aplicable seguirà sent del 20%.

3.Administradors:

El tipus general de retenció aplicable durant tot l’exercici 2015 es mantindrà en el 37%.

* Els administradors d’entitats amb una xifra neta de negocis inferior a 100.000€, el tipus de retenció serà del 20% fins el 11 de juliol de 2015 i del 19,50% a partir d’aquesta data.

4.Rendiments del treball:

S’estableix una nova taula pel càlcul de retencions, aplicable en aquells rendiments satisfets a partir del 12 de juliol de 2015.

En el cas dels rendiments del treball, les empreses podran optar per regularitzar el tipus de retenció aplicable a partir de la primera nòmina que confeccionin a partir del 12 de juliol, o bé, a partir de la primera nòmina que satisfacin a partir de l’1 d’agost de 2015.