Go to Top

Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC)

COM AFECTA EL NOU CRITERI DE L’IVA DE CAIXA A LES EMPRESES, PYMES I AUTÒNOMS?

Aquest règim especial entrarà en vigor el pròxim 01 de gener de 2014, i es caracteritza perquè permetrà a les empreses pagar l’IVA de les factures, en el moment que les cobrin, i no en el moment d’emissió d’aquestes. És a dir, les empreses que decideixin acollir-se, no hauran d’avançar a Hisenda l’IVA de les factures no cobrades.

Hem de tenir en compte però, els següents requisits:

Qui pot acollir-se al Règim Especial del Criteri de Caixa?

1. El principal requisit que s’exigeix pels subjectes passius que decideixin acollir-se al règim especial del criteri de caixa, és que la seva facturació anual o el volum d’operacions durant l’any natural anterior no sigui superior als 2.000.000€.

Pel càlcul de la facturació anual, s’estableixen les següents indicacions:

  • Quan el subjecte passiu hagués iniciat la realització d’activitats empresarials o professionals durant l’any natural anterior, l’import del volum d’operacions s’elevarà a l’any.
  • Quan el subjecte passiu no hagués iniciat la realització d’activitats empresarials o professionals durant l’any natural anterior, podrà aplicar-se aquest règim especial durant l’any en curs (independentment del volum d’operacions de l’any inicial).

2. També quedaran exclosos d’aquest règim aquells subjectes passius que, durant l’any natural anterior, hagin cobrat més de 100.000 en efectiu d’un mateix destinatari.

3. El règim especial de criteri de caixa es referirà a TOTES les operacions realitzades pel subjecte passiu. No obstant, quedaren excloses les següents operacions:

  • Les operacions acollides a règims especials simplificats (mòduls), de l’agricultura, ramaderia i pesca i del recàrrec d’equivalència.
  • Les entregues de béns exemptes d’IVA.
  • Les adquisicions intracomunitàries de béns.
  • Aquelles operacions en què el subjecte passiu de l’Impost sigui l’empresari o professional per qui es realitzi l’operació.
  • Les importacions i les operacions assimilades a les importacions.

Com funciona el criteri de caixa?

1. Per poder aplicar aquest règim, l’empresa o professional haurà de realitzar una sol·licitud expressa, presentant la declaració censal de començament d’activitat, o bé, durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en el que es vol iniciar la seva aplicació (model 036).

L’opció s’entendrà prorrogada automàticament, a excepció que existeixi una renúncia, la qual s’haurà d’efectuar mitjançant una presentació de la corresponent declaració censal. Aquesta renúncia tindrà una validesa mínima de 3 anys.

2. En aquelles operacions que s’apliqui aquest règim especial, l’Impost es meritarà en el moment de cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament cobrats, o bé,  si aquest no s’ha produït, la meritació es produirà el 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell que s’hagi realitzat l’operació.

3. La Llei comporta un criteri simètric a l’aplicar l’IVA de caixa, és a dir, s’aplicarà tant a l’IVA meritat en les factures de vendes, com a l’IVA suportat en les factures de compres.

4. Per beneficiar-se d’aquest sistema serà necessari incloure informació addicional en el llibre registre de factures emeses. En concret, la data de la factura i el mitjà de cobrament utilitzat. Així mateix, totes aquelles empreses acollides a aquest règim hauran de concretar en les seves factures emeses, el fet d’estar inscrit al sistema de caixa, mitjançant la menció “Règim Especial de Criteri de Caixa o RECC”.

5. Per tant, totes aquelles empreses que rebin una factura amb la menció “RECC o Règim Especial de Criteri de Caixa”, encara que no estiguin acollides en aquest sistema, hauran de deduir l’IVA corresponent en el període de pagament de l’operació.