Go to Top

Assessorament Fiscal

SM ofereix assessorament fiscal a les empreses i autònoms, vetllant pel compliment de les seves obligacions fiscals davant les institucions públiques:

  • Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF).
  • Impost de Societats (IS).
  • Liquidacions de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Pagament a compte: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
  • Altes, modificacions i baixes d’activitat.
  • Confecció i presentació de comptes anuals.
  • Representació fiscal davant l’Administració pública.